Regulamin Sklepu Internetowego – www.woodworkshop.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.woodworkshop.pl. Sklep prowadzi Fundacja Warszawskie Centrum Rzemiosła ul. Międzyborska 109/6 04-013 Warszawa NIP 1133045829, zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej: zapisy@woodworkshop.pl,
pod numerem telefonu: +48 507 981 436.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.woodworkshop.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Bon podarunkowy – dokument na okaziciela, w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, zawierający kombinacje znaków w postaci unikalnego kodu, o wskazanym nominale, którego nabycie uprawnia do udziału w Warsztacie wybranym przez okaziciela Bonu podarunkowego, którego wartość mieści się w zakresie nominału określonego na Bonie;
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Voucher – dokument na okaziciela, w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf , zawierający kombinacje znaków w postaci unikalnego kodu, którego nabycie uprawnia do udziału w Warsztacie wskazanym na Voucherze;
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Bonów podarunkowych lub Voucherów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Umowa o świadczenie Usługi Warsztatów – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach Sklepu, na zasadach określonych w pkt VII niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Warsztatów.
Usługa Warsztatów – odpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w pkt V Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu Warsztatów, zgodnie z opisem wskazanym na Stronie sklepu.
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Warsztat – odpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę, zgoda z opisem dostępnym na stronach Sklepu Internetowego, stanowiąca stacjonarne wydarzenie o charakterze szkoleniowym, polegającym w szczególności na nauce rzemiosła oraz rozpowszechniania wiedzy o klasycznych technikach stolarskich;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Warsztatów lub Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Bonu podarunkowego lub Vouchera..

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
Programu do odczytu dokumentów w formacie pdf.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
Klient ma możliwość oglądania na Stronie sklepu filmów o charakterze szkoleniowym, związanych tematycznie z działalnością Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na oglądaniu filmów szkoleniowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia odtwarzania filmu lub z chwilą zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Usługa Warsztatów

W opisie Usługi Warsztatu, wskazany jest temat, program i typ Warsztatów, daty w których odbywają się Warsztaty, ilość dni Warsztatu oraz godziny i miejsce w jakich świadczona będzie usługa Warsztatów.
Wskazana zgodnie z pkt. IX cena Usługi Warsztatu obejmuje koszty udziału w Warsztatach, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji programu danych Warsztatów, wskazaną w opisie Warsztatów ilość godzin szkoleniowych. W przypadku, gdy cena Usługi Warsztatu obejmuje również inne świadczenia, w tym w szczególności koszt ubezpieczenia osoby uczestniczącej w Warsztatach (dalej jako ,,Uczestnik Warsztatów”/,,Uczestnik”) od następstw nieszczęśliwych wypadków, informacja o tym, wskazana zostanie każdorazowo w opisie Warsztatów, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Uczestnik Warsztatów może na zasadach indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą rozszerzyć usługę Warsztatu przez zwiększenie liczby ich godzin czy modyfikacje ich programu.
W Warsztatach może wziąć udział Klient, który zawarł Umowę na świadczenie Usługi Warsztatu lub osoba upoważniona przez Klienta do udziału w Warsztatach, spełniająca wymogi określone w ppkt 6 poniżej.
Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku, utrwalonego podczas Warsztatu w formie wizualnej lub audiowizualnej, w materiałach promocyjnych Sprzedawcy publikowanych w Internecie (na stronach internetowych Sprzedawcy lub serwisach społecznościowych).
Uczestnikiem Warsztatu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Warsztatach, która zawarła Umowę na świadczenie Usługi Warsztatu lub która została upoważniona przez tę osobę do udziału w Warsztatach. Wzór zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Uczestnik Warsztatów w czasie Warsztatów kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Warsztaty, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich upuszczenie.
Uczestnik Warsztatów nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać poproszony o przekazanie dokumentu zgody, o której mowa w ppkt. 7 powyżej Sprzedawcy lub prowadzącemu Warsztaty, przez rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku odmowy okazania zgody lub braku takiej zgody, uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie Warsztatów.
Warsztaty organizowane przez Sprzedawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 3 Uczestników danych Warsztatów. W przypadku, gdy na dane Warsztaty nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, który zawarł Umowę na świadczenie Usługi Warsztatu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów e-mailowo, na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
W przypadku o którym mowa, w ppkt. 10 powyżej, Sprzedawca uzgadnia z Klientem indywidualnie nowy termin Warsztatów.
Sprzedawca umożliwia Klientowi zmianę rodzaju Warsztatów na inne, na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą, pod warunkiem zgłoszenia chęci zamiany na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem odbycia się Warsztatów wybranych przez Klienta przy zawieraniu Umowy na świadczenie Usługi Warsztatów.

Bony podarunkowe oraz Vouchery

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Bonu podarunkowego lub Vouchera.
Bon podarunkowy może zostać wykorzystany, jako środek płatności za Usługę Warsztatu, wybraną przez okaziciela bonu, mieszczącą się w zakresie nominału określonego na Bonie podarunkowym.
Voucher może zostać wykorzystany jako środek płatności za Usługę Warsztatu określoną na Voucherze.
Klient zainteresowany zakupem Bonu podarunkowego lub Vouchera, składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, na zasadach wskazanych w pkt. VII niniejszego Regulaminu.
Klient w formularzu Zamówienia Bonu podarunkowego określa indywidualnie jego parametry, w tym wybiera nominał, zgodnie z dostępnymi w Sklepie internetowym nominałami.
Sprzedawca jest wyłącznym emitentem Bonów podarunkowych oraz Voucherów.
Klient posiadający ważny Bon podarunkowy lub Voucher może dokonać zapłaty za Usługę Warsztatów oferowaną w Sklepie internetowym kierując się wyświetlanymi w Sklepie internetowym komunikatami.
W celu sfinalizowania płatności Bonem Podarunkowym lub Voucherem Klient będzie proszony o podanie w Sklepie numerów, symboli lub innych znaków umieszczonych na Bonie podarunkowym lub Voucherze.
Każdy Bon podarunkowy oraz Voucher zawiera określony na niej nominał oraz datę ważności.
Klient może dokonać zapłaty za Usługę Warsztatów Bonem podarunkowym lub Voucherem jedynie w okresie ich ważności.
W przypadku gdy wartość Zamówienia złożonego przez Klienta na Usługę Warsztatu, przewyższa wartość nominalną Bonu podarunkowego Klient ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.
W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu dokonanych płatności na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku o którym mowa w ppkt 12 środki nie są zwracane na Bon podarunkowy lub Voucher, jak również w formie Bonu podarunkowego lub Vouchera.
Bon podarunkowy lub Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

VII. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usługi Warsztatów
Informacje o Bonach podarunkowych, Voucherach oraz Usługach Warsztatów podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie Bony podarunkowe oraz Vouchery dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy na świadczenie Usługi Warsztatów lub Umowy sprzedaży Bonów podarunkowych lub Voucherów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Warsztatów lub Umowa sprzedaży.
Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Warsztatu, Bonu podarunkowego lub Vouchera znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi Warsztatów lub Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, Bon podarunkowy lub Vocher, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Warsztatu lub Umowa sprzedaży.
W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Warsztatu lub Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Warsztatu – otrzymanie przez Klienta maila z potwierdzeniem warunków Zamówienia uprawnia go do udziału w Warsztatach.
Umowa o świadczenie Usługi Warsztatów lub Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

Dostawa Bonów podarunkowych oraz Voucherów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Z zastrzeżeniem ppkt 3 poniżej, Klient może wybrać następujące formy dostawy Zamówionych Bonów podarunkowych lub Voucherów:
za pośrednictwem firmy kurierskiej,
dostarczone do Paczkomatu,
odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
Klient może wybrać dostawę Bonu podarunkowego lub Vouchera za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres e-mail.
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Bonu podarunkowego lub Vouchera informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za ich dostawę.
Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. IX ppkt. 3.
Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
Jeżeli dla Bonów podarunkowych lub Voucherów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Ceny i metody płatności

Ceny Usług Warsztatów, Bonów podarunkowych oraz Voucherów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
Ceny za Usługi Warsztatów nie obejmują w szczególności kosztów dojazdu do miejsca ich organizacji oraz kosztów zakwaterowania.
Klient może wybrać następujące metody płatności:
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka Bonu podarunkowego lub Vouchera dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka Bonu Podarunkowego lub Vouchera zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Reklamacje dotyczące Bonów podarunkowy oraz Voucherów z tytułu rękojmi

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Bon podarunkowy lub Voucher bez wad.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Fundacja Warszawskie Centrum Rzemiosła ul. Międzyborska 109/6 04-013 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: zapisy@woodworkshop.pl, numer telefonu +48 507 981 436.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Bon podarunkowy lub Voucher, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Bon podarunkowy lub Voucher należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja Warszawskie Centrum Rzemiosła ul. Międzyborska 109/6 04-013 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: zapisy@woodworkshop.pl, numer telefonu +48 507 981 436.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.